Personen- en Familierecht

Echtscheiding - beëindiging geregistreerd partnerschap - beëindiging samenwonen

Als u uit elkaar gaat moet er van alles worden geregeld voor de minderjarige kinderen en voor uzelf, zoals

- een ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn -zie hierna)
- het huis
- alimentatie
- verdelen van inboedel en vermogen
- pensioen 

Een ouderschapsplan:
Als u minderjarige kinderen heeft moet u met de andere ouder een ouderschapsplan opstellen.
In het ouderschapsplan moeten onder meer de volgende zaken worden geregeld:
- een omgangsregeling 
- kinderalimentatie 
- de woon/verblijfplaats van de kinderen

mr. Suze Weitjens is gespecialiseerd vFAS-advocaat en scheidingsbemiddelaar en kan u hierbij als advocaat bijstaan of als mediator voor u optreden. 

Procedure

Als mediation niet mogelijk is kunnen partijen ieder een eigen advocaat nemen. De beide advocaten kunnen met elkaar contact opnemen om te kijken of een schikking tussen partijen mogelijk is. Dat kunnen de advocaten onderling doen, of er kan een afspraak worden gemaakt voor een viergesprek, waarbij beide partijen aanwezig zijn, ieder bijgestaan door hun eigen  advocaten. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant. 

Als een procedure onvermijdelijk is geworden, zorgt mr Weitjens er voor dat de standpunten duidelijk op papier worden gezet, voorzien van alle bewijsstukken. Het is immers de bedoeling dat een rechter in één keer begrijpt waar het omgaat. Dat komt uw zaak ten goede. Soms probeert een rechter vervolgens op de zitting of er nog een schikking mogelijk is tussen partijen. Als dat niet lukt, neemt de rechter een beslissing. 

Echtscheidingsprocedure

Een verzoekschrift tot echtscheiding kan pas worden ingediend als partijen eerst een ouderschapsplan hebben gesloten. Alleen als er aantoonbaar voldoende pogingen zijn ondernomen om tot een ouderschapsplan te komen (zoals mediation), zonder dat het is gelukt om daadwerkelijk een ouderschapsplan te ondertekenen, kan een rechtbank besluiten een verzoekschrift tot echtscheiding alsnog in behandeling te nemen.

Na indiening van een verzoekschrift, kan de wederpartij een verweerschrift indienen. Als de wederpartij gelijk met het verweerschrift een tegenvordering indient, krijgt de verzoekende partij weer de gelegenheid een verweerschrift in te dienen in reactie op de tegenvordering. In de regel wordt vervolgens een zitting gepland. Het verloop van deze zitting bepaalt hoe de procedure verder verloopt.  Zoals gezegd kunnen partijen ook tijdens een echtscheidingsprocedure alsnog een convenant met elkaar sluiten en de procedure hiermee tussentijds beëindigen.

Copyright © WLAW advocatuur | mediation